Изберете страница

Прилагането на флуориди, местно или общо, е най-ефективната в настоящия момент форма на профилактика на зъбния кариес. Тя трябва да заема съществено място в комплексните профилактични програми. Ефектът на този микроелемент е един от добре аргументираните и документирани факти в историята на медицината. Този ефект се дължи на влиянието на флуора върху определени етиологични фактори и патогонетични механизми на заболяването.

Обмяна на флуора в организма

Организмът може да получи флуор чрез питейната вода, храната, въздуха и някои медикаменти. Хранителните продукти съдържат различно количество флуор, което зависи от почвата, климата, географските условия, изкуственото торене и др. Най-богати на флуор са чаят, бобът, морските риби и др. Количеството флуор, което организмът получава на ден от храната е относително малко и константно – 0,2 – 0,5 ppm.

Водата е основен източник на флуор, когато концентрациите му са над 0,5 ppm. Поетото количество от микроелемента зависи от количеството изпита вода, която осигурява до 62 % от водните нужди на организма.

В устната кухина се открива флуор във всички съставки на физиологичното и съдържимо: слюнка, зъбна плака, микроорганизми, клетъчни и хранителни остатъци. Средната му концентрация в слюнката е 0,10-0,2 ppm.

Физиология и токсикология на флуора

Малките дози флуор, които имат кариеспрофилактичен ефект, оказват благоприятен ефект върху скелета. От химична гледна точка флуорът се включва в процеса на калцифицирането.  При повишено постъпване на флуор в организма може да се стигне до остро или хронично флуорно интоксикиране. Хроничната флуорна интоксикация довежда до т.нар. зъбна флуороза. Тъй като е свързана с питейната вода, зъбната флуороза има ендемичен характер. Възникването, развитието и степента на флуороза зависят от: концентрацията на флуора във водата, климатичните условия, водната консумация, общото флуорно въвеждане, хранителния режим и др.счетоводни услуги

Физиологични ефекти на флуора в устната кухина

Системното доставяне на флуор в организма довежда до 60 % намаление на зъбния кариес. Кариеспрофилактичният ефект е най-значителен, когато флуорът постъпва в организмът в подходящи дози и непрекъснато, без прекъсване. Профилактичните дози флуор не влияят на пародонта, дори имат косвен положителен ефект, не влияят на зъбния пробив, а косвено оказват и положително влияние върху относителния дял на зъбно-челюстните деформации.Малчугани

Флуорът влияе на процеса на плакообразуването. Потиска, както образуването, така и колонизацията на микроорганизмите.

Биодент
Биодент

Запазете час!